- PhysioActivo -Newspaper WordPress Theme
ΕπικαιρότηταΚατά 8% αυξάνονται τα αναπηρικά επιδόματα, σύμφωνα με τη δέσμευση του πρωθυπουργού...

Κατά 8% αυξάνονται τα αναπηρικά επιδόματα, σύμφωνα με τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσιτάκη.

 

Αυξάνονται κατά 8% από την 1η Μαΐου, 13 συνολικά αναπηρικά επιδόματα, Σύμφωνα μα την τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Μ. Δευτέρας στη Βουλή . Επίσης, στην ίδια τροπολογία θεσπίζεται άδεια μετ’ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

 

 

Αυξάνονται κατά 8% από 1η Μάϊου 2023 δέκα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και τρία επιδόματα του e-ΕΦΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα:

 

Α) Επιδόματα καταβαλλόμενα από e-ΕΦΚΑ

 

1) Επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄154).

 

2) Επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).

 

3) Εξωιδρυματικό επίδομα του e-Ε.Φ.Κ.Α. του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄68).

 

Β) Καταβαλλόμενα από τον ΟΠΕΚΑ:

 

1) Επίδομα κίνησης

 

2) Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κ.λπ.,

 

3) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία,

 

4) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση,

 

5) Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου,

 

6) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS),

 

7) Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων,

 

8) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης,

 

9) Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση,

 

10) Οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους.

 

 

Άδεια γυναικολογικού ελέγχου για τον ιδιωτικό τομέα:

 

Θεσμοθετείται και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια, που ήδη ισχύει για τον δημόσιο τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (μία ημέρα με αποδοχές ετησίως). Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με την πρόβλεψη για τη συνέχιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε αυτές, μέσω ΕΣΠΑ 2021-2027. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται η τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και οι Ξενώνες Λειτουργίας του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας, το Παρατηρητήριο για την ισότητα των φύλων της ΓΓΔΟΠΙΦ.

Αναλυτικά η τροπολογία:

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Άρθρo 1
Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5006/2022
 
1. Το μηνιαίο ποσό:
α) της προσαύξησης της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154),
β) του επιδόματος του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), και
γ) του επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68),
τα οποία χορηγούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) από την 1η.5.2023.
2. Το μηνιαίο ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), οι οποίες χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) από την 1η.5.2023.
3. Το μηνιαίο ποσό επιδόματος που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
4. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί των προϋποθέσεων για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η οικονομική ενίσχυση να μην χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη από το χορηγούμενο, σε μηναία βάση, πλήρες ποσό της οικονομικής ενίσχυσης λόγω βαριάς αναπηρίας, όπως το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και όχι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των τριακοσίων δεκατριών (313) ευρώ μηνιαίως, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε το ποσό αναφοράς του πρώτου εδαφίου να αναπροσαρμόζεται αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης και όχι κατ’ έτος, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η οικονομική ενίσχυση λόγω βαριάς αναπηρίας δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη από το χορηγούμενο, σε μηναία βάση, πλήρες ποσό της οικονομικής ενίσχυσης λόγω βαριάς αναπηρίας, όπως το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το ποσό του πρώτου εδαφίου αναπροσαρμόζεται, αποκλειστικά για σκοπούς σύγκρισης, μετά από την 1η.1.2023 κατά το ποσοστό που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).».
β) Η περ. α) ισχύει από την 1η.5.2023.
 
     Άρθρο 2
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
 
Στο άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στο κωδικοποιηθέν άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στον γυναικολογικό έλεγχο, β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
 
«Άρθρο 232
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου
 
1. Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.».
 
Άρθρο 3
Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 55 ν. 4262/2014
 
1. Στην παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, πριν από τη φράση «αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής», προστίθεται η λέξη «την», β) στο δεύτερο εδάφιο, γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, και προστίθεται η φράση «, χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12», γ) το τρίτο εδάφιο καταργείται, δ) προστίθεται νέο, τέταρτο, εδάφιο, και η παρ. 6 του άρθρου 55 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190) περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. Ειδικά κατά τα δύο (2) πρώτα
έτη εφαρμογής του Συμφώνου Εξυγίανσης, εφόσον τηρούνται οι όροι του, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χωρίς όρο παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.».
 
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, προστίθεται νέο, όγδοο, εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 55 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι συμφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα, αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ρύθμιση που προβλέπει απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο χορηγείται, εφόσον το Σχέδιο ή το Σύμφωνο Εξυγίανσης προβλέπει την αύξηση των θέσεων εργασίας του προνοιακού φορέα, σε σχέση με αυτές που υφίστανται κατά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2) ετών της ρύθμισης και κατά εκατό τοις εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5) ετών της ρύθμισης και διατήρηση του αριθμού αυτού μέχρι το πέρας ισχύος της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Ειδικά κατά τα δύο (2) πρώτα έτη ισχύος της ρύθμισης το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγείται χωρίς την παρακράτηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 3863/2010. Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, αν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.».
Άρθρο 4
Συνέχιση λειτουργίας συγχρηματοδοτούμενων δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού
 
1. Πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, μέσω ίδρυσης και λειτουργίας δομών και παροχής σχετικών υπηρεσιών, με δικαιούχους τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, νομικά πρόσωπα αυτών και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της γενικής κυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, ως συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, αποτελούν συνεχιζόμενες πράξεις.
2. Οι συμβάσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ πράξεων της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιούνται από τους άνω φορείς, παρατείνονται έως την ένταξη των συνεχιζόμενων πράξεων ή την τυχόν μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
3. Μετά την έκδοση αποφάσεων ένταξης των συνεχιζόμενων πράξεων που αφορούν στις δομές και υπηρεσίες της παρ. 1 ή την τυχόν μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027:
α) το προσωπικό που απασχολείται στους ως άνω φορείς με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου μέχρι την ολοκλήρωση των πράξεων,
β) είναι δυνατή η πρόσληψη νέου προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες των δικαιούχων.
4. Για τις συμβάσεις εργασίας ή έργου του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) περί της διάρκειας απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών, το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), περί των συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις και η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), περί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου.
 
Άρθρο 5
Αποδοχές διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 124 ν. 4808/2021
 
Στην παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4808/2021 (Α 101), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, προκειμένου να συμπληρωθεί η ισχύουσα διάταξη και να αποσαφηνιστεί ο τρόπος καταβολής των αποδοχών του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, και η παρ. 1 του άρθρου 124 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Συμβουλίου Διοίκησης, καθορίζονται οι τακτικές αποδοχές του Διοικητή, για όλο το διάστημα της θητείας του. Για τις αποδοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Συμβόλαιο Απόδοσης της παρ. 7 του άρθρου 113 του παρόντος, εφαρμόζονται τα όρια που τίθενται στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4892/2022 (Α 28).»
 
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021
 
1. Στην περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:
 
«ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών μέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης Διευθυντή στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα Ε.Κ., το οποίο απαιτείται να συμπληρώνεται, υπολογίζεται χωρίς να εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), στις περιπτώσεις εκείνες που τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Επιλογής εξακριβώνουν ότι με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση Διευθυντή σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., στις οποίες προβλέπεται τοποθέτησή τους ή ανατρέπεται η σειρά κατάταξης των επιλεγέντων Διευθυντών στους κυρωμένους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες.».
 
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, περί του καθορισμού της έναρξης και της διάρκειας της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών. Τα νέα στελέχη της εκπαίδευσης των περ. στ) έως και κβ) της παρ. 2 και των περ. δ) έως και ιε) της παρ. 3 του άρθρου 30, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ και τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους αναλόγως της βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν, αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός των τριών (3) τελευταίων εργάσιμων ημερών του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του ίδιου διδακτικού έτους όσον αφορά στα στελέχη που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.».
 
3. Η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει και για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ε.Κ. που τοποθετούνται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως διαμορφώνεται με την προσθήκη τετάρτου εδαφίου με την παρ. 2 του παρόντος ισχύει και για τους διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.
 
4. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί το διδακτικό έτος 2022-2023, και έχουν τοποθετηθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τοποθετηθούν μετά την έναρξη ισχύος του, ως διευθυντές σχολικών μονάδων, παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος.
 
Άρθρο 7
Ρύθμιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων
 
1. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύνανται να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), σε περίπτωση που υφίστανται κατεπείγουσες ανάγκες στέγασης σχολικών μονάδων, οι οποίες δεν δύναται να καλυφθούν με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών εφαρμόζεται αναλογικά η περ. λη) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), περί της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για εργασίες τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), εκτός παραδοσιακών οικισμών.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα τρία (3) επόμενα σχολικά έτη μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 
Άρθρο 8
Θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022
 
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο έως έβδομο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Αν δεν
επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και για την εκλογή τους απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών. Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή μέρους των εξωτερικών μελών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης καθίσταται άγονη και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα που κατέστη άγονη η διαδικασία, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. επαναπροκηρύσσει τις θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης για την ίδια θητεία και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9 και της παρ. 1 του παρόντος. Ειδικώς κατά την επαναπροκήρυξη των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών, οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων δύναται να συντμηθούν κατά το ήμισυ.».
 
2. Στο άρθρο 10 προστίθενται παρ. παρ. 4Α, 4Β,4Γ και 4Δ ως εξής:
«4Α. Εάν μετά από την επαναπροκήρυξη δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών σύμφωνα με την παρ. 4 και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Η ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους. Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας οι υποψήφιοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου. Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας στην πρώτη θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
4Β. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ανώτατος αριθμός συνεδριάσεων των εσωτερικών μελών και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση αδυναμίας ανάδειξης από τα εσωτερικά μέλη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης.
4Γ. Εάν έως τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη δεν έχει καταστεί δυνατή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 6 και του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11 λόγω επαναπροκήρυξης των θέσεων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρείς (3) μήνες. Για την παράταση της
θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε άλλο εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Εάν ένα (1) από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο αξίωμα του Αντιπρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Εάν κάποιο από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, δεν απαιτείται η αναπλήρωσή του, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη. Εάν δεν υφίσταται απαρτία με τα εναπομείναντα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία περί αντικατάστασης εσωτερικού μέλους της παρ. 6 του άρθρου 13.
4Δ. Εάν παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης και των υπηρετούντων στα αξιώματα του Πρύτανη και Αντιπρύτανη σύμφωνα με την παρ. 4Γ, και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης ή η διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που αναδείχτηκαν από την επαναπροκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας, ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 14, το αργότερο έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 5. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων σύμφωνα με το άρθρο 11, οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται μεταβατικά από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας που έχει αναδειχτεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Η εκτέλεση καθηκόντων Πρύτανη σύμφωνα με το παρόν δεν προσμετράται στο όριο της παρ. 3 του άρθρου 8 και δεν εφαρμόζονται τα ασυμβίβαστα της παρ. 8 του άρθρου 11.».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης, προστίθεται περ. λβ), ως εξής:
«λβ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με οικονομικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, προστίθεται περ. κγ), ως εξής:
«κγ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά θέματα του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι.».
5. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται νέα παρ. 2Β ως εξής:
 
«2Β Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) λόγω αδυναμίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του (Σ.Δ.) από τα εσωτερικά μέλη και επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Σ.Δ., η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης και την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους τρεις (3) μήνες. Για την παράταση της θητείας των Πρυτανικών Αρχών  σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο αξίωμα του Πρύτανη αφυπηρετεί κατά τη λήξη της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου
του Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Εάν κάποιος από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις αφυπηρετεί κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. ανατίθεται ο τομέας ευθύνης σε έναν από τους υπόλοιπους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις. Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. ασκεί τις αρμοδιότητες του Σ.Δ. έως τη συγκρότηση του Σ.Δ.. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. και παρέλθει το χρονικό διάστημα της παράτασης, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10. Η ρύθμιση του παρόντος δεν καταλαμβάνει τα Α.Ε.Ι., στα οποία παρατάθηκε η θητεία των Πρυτανικών Αρχών δυνάμει της παρ. 2Α του παρόντος.».
6. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 2Γ ως εξής:
 
«2Γ. Εάν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 2Α δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ. και η συγκρότηση του πρώτου Σ.Δ. έως την 30η.6.2023 εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 4Δ του άρθρου 10.».
 
Άρθρο 9
Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022
 
Στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΘ΄ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
 
«5. Τα Ε.Π.Ι., που έχουν ιδρυθεί και συνεχίζουν να λειτουργούν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να απορροφώνται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνδέεται το Ε.Π.Ι., και να καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα. Η κατάργηση των Ε.Π.Ι. ως αυτοτελών νομικών προσώπων και η απορρόφησή τους από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του πρώτου εδαφίου, διενεργείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι.. Για τη διαδικασία της απορρόφησης των Ε.Π.Ι. του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά τα εδάφια δεύτερο έως πέμπτο της παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η κατάργηση και η απορρόφηση των Ε.Π.Ι. του παρόντος.».
 
Άρθρο 10
Ρύθμιση για την προθεσμία επαναπροκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
 
Οι τασσόμενες από τα άρθρα 141, περί της επαναπροκήρυξης θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κενώθηκε, και 148, περί της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης και ανακατανομής και επαναπροκήρυξης θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προθεσμίες εφαρμόζονται αναλογικά και για τις περιπτώσεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
 
 
Άρθρο 11
Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
1. Οι πάσης φύσεως πάγιες και λειτουργικές δαπάνες των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους 2023, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Ειδικών Φορέων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης.
2. Οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης κτιρίου και ανελκυστήρων, καθώς και φύλαξης, σε δομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την περίοδο από 1ης.1.2022 έως και την 31.3.2023, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής και ειδικής διάταξης.
 
Άρθρο 12
Επίδομα ιατρών που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη παρ. 17 στο άρθρο 54 ν. 4999/2022
 
Στο άρθρο 54 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), περί του μισθολογίου των ιατρών, προστίθεται παρ. 17, ως εξής:
 
«17. Από την 1η.1.2023 το οικονομικό κίνητρο της υποπερ. αγ΄ της υποπαρ. Γ΄ της παρ. 11 καταβάλλεται και στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
 
Άρθρο 13
Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023 
 
1. Στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α΄ 20), περί αποζημίωσης μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο περί της αποζημίωσης για μετακινήσεις εντός της περιφέρειας Αττικής, β) στο νέο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «του πρώτου εδαφίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του πρώτου και δευτέρου εδαφίου», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«1. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι μετακινούνται έως τις 30.9.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α` 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως
προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση, για μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εντός δομών υγείας της Περιφέρειας Αττικής χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Στους ιατρούς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.Πε.».
 
2. Στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ` εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α` 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως την 30ή.9.2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που μετακινείται εντός της Περιφέρειας Αττικής χορηγείται αποζημίωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.».

 

Άρθρο 14
Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων 
 
Η θητεία όλων των διοικητών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία έληξε ή λήγει έως τις 30.4.2023, παρατείνεται από τη λήξη της και έως την 31η.7.2023.
 
Αθήνα, 10 Απριλίου 2023

 

Newsroom Activo

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Εγγραφείτε στο newsletter

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ PREMIUM CONTENT

PhysioActivo NEWSLETTER

ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ PHYSIOACTIVO CONTENT.

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση στο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Περιεχόμενό μας και στο αρχείο των ιστοριών συνδρομητών μας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Περισσότερα άρθρα

- PhysioActivo -Newspaper WordPress Theme